fejléckép

Podujatia-Események

VI. Veľkohorešský cyklomaratón - VI. Nagygéresi kerékpárverseny

Obecná samospráva a milovníci cyklistického športu vo  Veľkom Horeši Vám oznamujú, že dňa 09.júna 2019, t. j. v nedeľu,  sa uskutoční cyklistický pretek – VEĽKOHOREŠSKÝ CYKLOMARATÓN, ktorý bude štartovať o 10:00 hod. spred obecného úradu vo Veľkom Horeši.   Bližšie informácie nájdete Tu v propozíciách.


Nagygéres község önkormányzata és a helyi kerékpárkedvelők, ezúton értesítik önöket, hogy 2019 június 9-én azaz vasárnap KERÉKPÁRVERSENYT rendeznek, amely délelőtt 10:00 órától indul a Nagygéresi községhivatal épületétől. Közelebbi információk a csatolt versenykiírásban.
 
 
 
  VEĽKOHOREŠSKÝ CYKLOMARATÓN 2019

Pravidlá a pokyny pre 6. ročník športového podujatia

 

Organizátor:              Obec Veľký Horeš so sídlom na Družstevnej ulici 333/2

Spoluorganizátori:    Klub priateľov športu Košice, Obecný športový klub Veľký Horeš,

OZ Prameň – Forrás, DHZ - Veľký Horeš, Miestny spolok Slovenského červeného kríža

Riaditeľ pretekov:    Mgr. Viktor Szabó

Preteky sa budú riadiť aktuálnymi pravidlami Slovenského zväzu cyklistiky.

Termín podujatia: 09.06.2019. (nedeľa) od 10:00 hod.

Kontakt na organizátorov podujatia:  Obec Veľký Horeš

E-mail: velkyhores@gmail.com,     Tel.: +421 56 63 97 209,  

Prihlásenie:  elektronicky na uvedenej e-mailovej adrese, alebo na uvedených telefónnych  číslach

k úspešnému prihláseniu je potrebné uviesť: meno, vek, bydlisko, súťažnú      kategóriu 

 

Prezentácia:   09.júna 2019  od 8.00 do 9.30  Družstevná ulica 333/2,  Obecný úrad Veľký Horeš

Štartovné:       - 5.- Eur  - úhrada v deň štartu  pri prezentácii

                         -  v cene štartovného je: prepožičanie štartovného čísla, občerstvenie na trati, jedlo a nápoj v cieli, zabezpečená základná zdravotná pomoc

Ceny:  ocenenie  získavajú prví traja v každej kategórii.

PODMIENKY ÚČASTI:

Pretekov sa môžu zúčastniť amatéri jednotlivci i organizovaní športovci:

 • ktorí sa do 07.júna 2019 prihlásia do súťaže cez emailovú stránku velkyhores@gmail.com a uvedú svoje meno,(organizáciu -cyklistický zväz), rok narodenia a bydlisko.
 • ktorí si osvoja a dodržia všetky pravidlá súťaže i cestnej premávky a pokyny organizátorov;
 • ktorých bicykel (cestný alebo montain bike) zodpovedá bezpečnostným nárokom v súlade s dĺžkou a náročnosťou preteku. Za stav svojho bicykla je zodpovedný cyklista;
 • ktorí sú si vedomí náročnosti preteku a ich zdravotný stav je v súlade s predpokladaným výkonom
 • ktorí sa pred začiatkom pretekov oficiálne zaregistrovali.

DĹŽKA TRATE PRETEKOV:

 • dlhá     – 70 km,
 • krátka  – 30 km

TRASA PRETEKOV:

 1. Dlhá trať (cca 70 km) – Veľký Horeš, Svätuše, Svätá Mária, Somotor,   Ladmovce, Zemplín,   Cejkov,   Bara, Borša, Viničky, Streda nad Bodrogom, Malý Kamenec,  Veľký Kamenec,   Strážne, Veľký Horeš (viď. mapa)
 2. Krátka trať (cca 30 km)  – Veľký Horeš,  Svätuše, Svätá Mária, Somotor, Veľký Kamenec, Strážne, Veľký Horeš (viď. mapa)

ŠTART:

 1. júna 2019 (v nedeľu) o 10:00 hod. z Družstevnej ulice 333/2 vo Veľkom Horeši (pred Obecným úradom). Pretekári sa zhromaždia v dvoch skupinách v závislosti od zvolenej trate (krátka alebo dlhá). Tzv. „pomalý” hromadný štart bude v uzavretom konvoji po koniec obce.

UMIESTNENIE PRETEKÁROV:

Víťazom sa stáva ten pretekár, ktorý vo svojej kategórii ako prvý prejde cieľovou rovinkou.

 Súťažné kategórie

 

MD – Muži – dlhá       70km                               

 ŽD – Ženy – dlhá        70km

MK – Muži – krátka     30km                            

 ŽK – Ženy – krátka     30km

 Za časomieru a vyhodnotenie pretekov zodpovedajú rozhodcovia preteku.

ĎALŠIE PRAVIDLÁ

 1. A)     PRAVIDLÁ POHYBU PO TRATI PRETEKOV

Preteky sa budú konať podľa mapy trate zverejnenej na internetovej stránke organizátora www.velkyhores.sk .

 1. Cyklisti sú povinní oboznámiť sa s traťou pretekov označenou na mape. Akékoľvek zmeny, ktoré urobia cyklisti na trati, sa budú považovať za skratky a takíto cyklisti budú diskvalifikovaní.
 2. Pretekár je povinný správať sa podľa zásad fair – play, t.j. športovo, slušne a ohľaduplne. Nesmie ohrozovať na zdraví a živote seba, ani ostatných pretekárov. Musí umožniť predbehnutie rýchlejšiemu pretekárovi bez obmedzenia, spravidla z ľavej strany, pokiaľ to podmienky na trati umožňujú. Rýchlejší pretekár je povinný včas a jednoznačne informovať predbiehaného pretekára o svojom úmysle uskutočniť predbiehací manéver. V prípade hrubého a nešportového správania bude pretekár diskvalifikovaný.
 3. Preteky sa konajú za plnej cestnej premávky.
 4. Keď sa budú blížiť účastníci pretekov ku križovatke, musia zvýšiť opatrnosť.
 5. Účastníci musia dodržiavať všetky pravidlá cestnej premávky.
 6. Každý účastník musí mať dobre viditeľné oblečenie
 7. Od pretekárov sa vyžaduje používať počas celej doby pobytu na trati riadne pripnutú ochrannú prilbu. V prípade porušenia tohto pravidla bude pretekár diskvalifikovaný.
 8. Počas finálového špurtu si účastníci musia držať svoju dráhu.
 9. Cyklisti musia dávať mimoriadny pozor na možnosť vjazdu vozidiel z polí, ciest alebo od jednotlivých budov.
 10.  Cyklista alebo iný účastník cestnej premávky, ktorý spôsobí nehodu z dôvodu porušenia pravidiel cestnej premávky, bude zodpovedný za zrážky a nehody na trati pretekov.
 11. Ak pretekár z pretekov odstúpi z akéhokoľvek dôvodu, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť časomiere, alebo riaditeľovi pretekov, alebo rozhodcovi.
 1. B)     OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Účastníci nesmú na trati pretekov zanechávať odpadky a znečisťovať okolie. Na trati a v jej blízkosti je zakázané používať sklenené nádoby. V prípade porušenia tohto ustanovenia bude daný účastník diskvalifikovaný.

 1. C)    ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Organizátor nebude zodpovedný za úrazy, zrážky ani iné nehody, ku ktorým dôjde počas pretekov a počas príchodu účastníkov na preteky a odchodu z nich.

 1. Každý účastník sa zúčastňuje pretekov na vlastné riziko po zvážení svojho zdravotného stavu a kondície.
 2. Pre prípad úrazu sa vyžaduje od pretekárov mať so sebou preukaz poistenca zdravotnej poisťovne. Odporúča sa pretekárom mať uzatvorené osobné úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za spôsobené škody.
 3. Organizátor a všetky strany, ktoré konajú v jeho mene a budú pomáhať pri vedení či organizovaní pretekov, nebudú zodpovední za osobné, materiálne škody ani škody na majetku, ktoré vzniknú účastníkom pred pretekmi, počas nich alebo po nich.
 4. Účastníci budú niesť plnú občianskoprávnu zodpovednosť za všetky škody spôsobené iným účastníkom pretekov alebo tretím stranám, ktoré vzniknú ich zavinením.
 5. V prípade nehody alebo škody súvisiacej s pretekmi nebudú mať účastníci právo vymáhať škody voči organizátorovi ani stranám, ktoré konajú v jeho mene a budú pomáhať pri vedení či organizovaní pretekov.
 6. Počas pretekov musia účastníci dodržiavať pokyny a nariadenia bezpečnostných služieb a organizátorov. Zdržia sa vulgárneho a nešportového správania. Podpísaním registračného formulára účastníci potvrdzujú, že si prečítali pravidlá a pokyny pretekov, porozumeli im a súhlasia s nimi.
 7. Výklad organizačných ustanovení týchto pravidiel a pokynov prináleží výhradne organizátorovi a výklad športových ustanovení týchto pravidiel a pokynov prináleží hlavnému rozhodcovi pretekov.
 8. Každý účastník pretekov súhlasí so zverejnením výsledkov pretekov a so zverejnením svojho mena a priezviska
 9. Organizátor a sponzor majú právo používať fotografie, vyjadrenia a osobné informácie účastníkov pretekov pod podmienkou, že daná fotografia a osobné informácie sa využijú v propagačných materiáloch pretekov a v sprievodných podujatí (tlač, rozhlas, televízia, internet, grafické materiály). Účastníci nebudú mať právo na odmenu, najmä nie na honorár za použitie svojej fotografie, svojich vyjadrení a osobných informácií.
 1. D)    TRESTY

Nedodržania pravidiel je dôvodom na vylúčenie z podujatia. Neznalosť pravidiel neznižuje zodpovednosť súťažiaceho.

P R E H L Á S E N I E

 
..........................................................................................................................................................................................................

meno, bydlisko

PRAVIDLÁ POHYBU PO TRATI PRETEKOV
 1. Cyklisti sú povinní oboznámiť sa s traťou pretekov označenou na mape. Akékoľvek zmeny, ktoré urobia cyklisti na trati, sa budú považovať za skratky a takíto cyklisti budú diskvalifikovaní.
 2. Pretekár je povinný sa správať podľa zásad fair - play, t.j. športovo, slušne a ohľaduplne. Nesmie ohrozovať na zdraví a živote seba, ani ostatných pretekárov. Musí umožniť predbehnutie rýchlejšiemu pretekárovi bez obmedzenia spravidla z ľavej strany pokiaľ to podmienky na trati umožňujú. Rýchlejší pretekár je povinný včas a jednoznačne informovať predbiehaného pretekára o svojom úmysle uskutočniť predbiehací manéver. V prípade hrubého a nešportového správania bude pretekár diskvalifikovaný.
 3. Preteky sa konajú za plnej cestnej premávky, každý účastník musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky,
 4. Keď sa budú blížiť účastníci pretekov ku križovatke, musia zvýšiť opatrnosť.
 5. Každý účastník musí mať dobre viditeľné oblečenie
 6. Od pretekárov sa vyžaduje používať počas celej doby pobytu na trati riadne pripnutú ochrannú prilbu. V prípade porušenia tohto pravidla bude pretekár diskvalifikovaný.
 7. Počas finálového špurtu si účastníci musia držať svoju dráhu.
 8. Cyklisti musia dávať mimoriadny pozor na možnosť vjazdu vozidiel z polí, ciest alebo od jednotlivých budov.
 9. Cyklista alebo iný účastník cestnej premávky, ktorý spôsobí nehodu z dôvodu porušenia pravidiel cestnej premávky, bude zodpovedný za zrážky a nehody na trati pretekov.
 10. Ak pretekár z pretekov odstúpi z akéhokoľvek dôvodu, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť časomiere, alebo riaditeľovi pretekov, alebo rozhodcovi.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Organizátor nebude zodpovedný za úrazy, zrážky ani iné nehody, ku ktorým dôjde počas pretekov a počas príchodu účastníkov na preteky a odchodu z nich.

Každý účastník sa zúčastňuje pretekov na vlastné riziko po zvážení svojho zdravotného stavu a kondície.

Pre prípad úrazu sa vyžaduje od pretekárov mať so sebou preukaz poistenca zdravotnej poisťovne. Odporúča sa pretekárom mať uzatvorené osobné úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za spôsobené škody.

Organizátor a všetky strany, ktoré konajú v jeho mene a budú pomáhať pri vedení či organizovaní pretekov, nebudú zodpovední za osobné, materiálne škody ani škody na majetku, ktoré vzniknú účastníkom pred pretekmi, počas nich alebo po nich.

Účastníci budú niesť plnú občianskoprávnu zodpovednosť za všetky škody spôsobené iným účastníkom pretekov alebo tretím stranám, ktoré vzniknú ich zavinením.

V prípade nehody alebo škody súvisiacej s pretekmi nebudú mať účastníci právo vymáhať škody voči organizátorovi ani stranám, ktoré konajú v jeho mene a budú pomáhať pri vedení či organizovaní pretekov.

Počas pretekov musia účastníci dodržiavať pokyny a nariadenia bezpečnostných služieb a organizátorov. Zdržia sa vulgárneho a nešportového správania. Podpísaním registračného formulára účastníci potvrdzujú, že si prečítali pravidlá a pokyny pretekov, porozumeli im a súhlasia s nimi.

Výklad organizačných ustanovení týchto pravidiel a pokynov prináleží výhradne organizátorovi a výklad športových ustanovení týchto pravidiel a pokynov prináleží hlavnému rozhodcovi pretekov.

Nedodržania pravidiel je dôvodom na vylúčenie z podujatia. Neznalosť pravidiel neznižuje zodpovednosť súťažiaceho.

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol informovaný o pravidlách Veľkohorešského cyklomaratónu a beriem ich na vedomie

 Veľký Horeš 09. júna  2019                Podpis súťažiaceho:   ..............................................................................
  NAGYGÉRESI KERÉKPÁRVERSENY 2019

Szabályok és irányelvek a 6. évi sporteseményhezSzervező:
                               Nagygéres község önkormányzata, melynek székhelye a  Szövetkezeti utca 333/2, 076 52 Nagygéres

Társszervező:                        Prameň- Forrás polgári társulás, (székhely: Fő út 150/157, 076 52 Nagygéres), Nagygéres község sportklub, A vöröskereszt helyi alapszervezete, A helyi önkéntes tűzoltók szervezete.

Az esemény elnöke:              Mgr. Viktor Szabó

 
A kerékpármaratón jelen szabályzatnak megfelelően kerül lebonyolításra, figyelembe véve a Szlovák Kerékpáros Szövetség szabályait.

Az esemény időpontja: 2019. június 9.(vasárnap), 10.00 óra

A szervezők elérhetőségei: Nagygéresi önkormányzat tel. : 056 63 97 209, mobil.: 0918 727 300

E-mail: velkyhores@gmail.com

Jelentkezés: elektronikusan a fent említett e-mail címen, illetve telefonszámokon 2019 június 7.ig.

A sikeres jelentkezéshez szükséges megadni: teljes név, kor, cím és versenykategória

Prezentáció:  2019 június 9., reggel 08:00-tól 09:30-ig Szövetkezeti utca 333/2, Nagygéresi községhivatal előtt.

Nevezési díj: -5,.Eur – rajt előtt

Az ár tartalmazza a rajtszám megadását, frissítőt, célba éréskor ételt és italt, egészségügyi felügyeletet.

Díjak: díjazva az első három beérkező lesz minden kategóriában

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK: 

Résztvevők, akik az amatőr országúti kerékpár futamindulására jogosultak:

 • akik 2019 június 7.-ig jelentkeznek a versenyre az alábbi e-mail címen keresztül: velkyhores@gmail.com és megadják a nevüket, (szervezet, ill. kerékpáros szakszervezet), születési év és lakcím.
 • Amatőr és hobbi kerékpárosok, valamint igazolt sportolók
 • Akik elfogadják a szabályzatot
 • Akik a táv teljesítésére alkalmas, biztonságos kerékpárral rendelkeznek (amely lehet országúti és mountain bike kerékpár is) – a kerékpár alkalmasságáról a résztvevőnek kell meggyőződnie és azért felelősséget vállalnia,
 • Akik fizikailag felkészültek – a fizikai alkalmasságáról minden résztvevőnek magának kell meggyőződnie
 • Akik a kerékpár maratón kezdete előtt megfelelően regisztráltak
 • Akik nem állnak sportrendezvényen való részvétellel, az odautazással vagy az onnan történő távozással összefüggő szabálysértés miatt alkalmazott kitiltás hatálya alatt a kerékpáros sportszövetség versenyrendszerében megrendezésre kerülő sportrendezvények tekintetében.

 Kerékpár maratón távja:

 • hosszú – 70 km
 • rövid – 30 km

Kerékpár maratón útvonala:

1)      Hosszú táv (cca 70 km) –Nagygéres (Veľký Horeš), Örös (Strážne), Nagykövesd (Veľký Kamenec), Kiskövesd (Malý Kamenec), Bodrogszerdahely (Streda nad Bodrogom), Szőlöske (Viničky), Borsi (Borša), Bárca (Bara), Céke (Cejkov), Zemplén (Zemplín), Ladmóc (Ladmovce), Szomotor (Somotor), Szentmária (Sv. Mária), Szentes (Svätuše), Nagygéres (Veľký Horeš) – a térkép mellékelve.

2)      Rövid táv (cca 30 km) – Nagygéres (Veľký Horeš), Örös (Strážne), Nagykövesd (Veľký Kamenec), Kiskövesd (Malý Kamenec), Szomotor (Somotor), Szentmária (Sv. Mária), Szentes (Svätuše), Nagygéres (Veľký Horeš)- a térkép mellékelve.

Kategóriák

 MD – Férfiak   hosszú táv                                 ŽD – Nők hosszú táv

 

 MK – Férfiak   rövid táv                                   ŽK – Nők rövid táv

 

A rajt ideje, helye, módja: 2019. június 9., (vasárnap), 10.00 óra , Nagygéres Szövetkezeti utca 333/2

A résztvevők a becsült futamidők szerint külön depókban gyülekeznek. A mezőny úgynevezett „lassúrajttal”, zárt konvojban halad a falu végét jelző tábláig, majd elindulnak.

Helyezések eldöntése:

Győztes az a résztvevő, aki kategóriájában a jelen kiírásban meghatározott szabályok betartásával először halad át a célszalagon.

Az időmérést és a futamok kiértékelését a megbízott Versenybíróság biztosítja

Díjazás: Kategóriánként az 1-3. helyezett érmet kap.

További szabályok

Büntetések

A szabályzatban szereplő szabályok be nem tartásáért az adott résztvevőt azonnal kizárják a kerékpár maratonról.


A résztvevők viselkedése és felelőssége:

 1. kerékpár maratononmindenki saját felelősségére indul, és kötelezett a KRESZ szabályainak betartására. Alkalmasságát a rajtszámok átvételével egyidejűleg, illetve azt megelőzően egy felelősségvállalási nyilatkozat kitöltésével igazolja. Ebből adódóan a szervezőt az esetleges bukásokból és balesetekből adódó felelősség nem terheli kártérítésre nem kötelezhető.
 2. A szervező a résztvevő nevére baleset és harmadik fél felé okozott kár fedezésére szolgáló biztosítást nem köt.
 3. A résztvevőknek sportszerű magatartást kell tanúsítaniuk a futam folyamán és az azon kívüli időszakokban is.
 4. A résztvevőknek a szervezők által számukra biztosított rajtszámokban kell biciklizniük. A rajtszámokat minden körülmények között tisztán látható módon kell viselniük.
 5. A résztvevőknek zárt, kemény héjú fejvédőt kell viselniük a kerékpár maratónfolyamán teljes időtartamban. Esőkabát vagy más hasonló ruhadarab viselése abban az esetben lehetséges, ha átlátszó anyagból készült, hogy biztosítsa a rajtszámok tiszta láthatóságát.
 6. A résztvevők a saját felelősségükre bicikliznek. Követniük kell a rendőrség vagy a biztosítást végző egyéb szervek utasításait, lehetőség szerint az úttest bal oldalát szabadon hagyva kell haladniuk, hogy a futamot kísérő gépjármű elhaladását ne akadályozzák.
 7. A Rendőrség csak az élen haladó indulótól maximum 500 méterre lemaradó indulókat biztosítja. Aki a bolytól elszakad, köteles a KRESZ szabályainak teljes betartása mellett haladni. A vasúti átjárók tilos jelzésein szigorúan tilosáthaladni! A tilos jelzésen áthaladókat a Versenybíróság azonnal kizárja a kerékpár maratonról.
 8. A résztvevők nem húzhatják vagy lökhetik meg egymást vagy egy másik indulót. Nem állhatnak gépjármű szélárnyékában vagy lökhetik el magukat attól, húzathatják magukat vele.
 9. A kerékpár – és a kerék csere a futam során csak az út jobb oldalán megengedett. Minden egyéb segítségnyújtás tilos! Az esetleges bukás, vagy géphiba miatt a mezőnyből kiállni kényszerülő résztvevő a felzárkózásához külső segítséget nem vehet igénybe.

10.A futamot csapatautók nem kísérhetik.

Hivatalos panasz

Bármilyen hivatalos panaszt csak írásos formában lehet beadni a Versenybíróság elnökének az esemény lezajlását követő 2 órán belül. A Versenybíróság dönt az ügyben. A döntése végleges, nem lehetséges a fellebbezés.

Egyéb szabályok

A Versenybíróság és a Szervező fenntartja a jogot a szabályok megváltoztatására speciális körülmények esetén. A szabályok esetleges megváltoztatásáról minden résztvevő a helyszínen szóbeli tájékoztatást kap. Minden a futamon résztvevő, akár induló, hivatalos- vagy egyéb személy kijelenti, hogy tudomásul veszi, és aláveti magát a Szabályzatban foglaltaknak, különös tekintettel a biztonságra vonatkozó részekre, valamint nevezésével megerősíti a résztvevői felelősség-vállalási nyilatkozatban tett deklarációit.

 Az általános szabályok a következők:
 1. A regisztráció elküldésével és/vagy a rajtszám átvételével a résztvevő kijelenti, hogy a futam/túrakiírást ismeri, és a szabályokat betartja.
 2. A résztvevők a kijelölt útvonalon kötelesek haladni. Az ellenőrző pontokon való áthaladás kötelező!
 3. A rendezvényen a közlekedési szabályok betartása (KRESZ) a szervezők és a résztvevők számára egyaránt kötelező! Különös tekintettel az alábbiakra: – Jobbra-tartási kötelezettség – Elsőbbségadási kötelezettség
 4. A futam részleges útvonal biztosítással, a közúti forgalom fenntartása mellett zajlik. A rendőrség és a szervezők utasításait be kell tartani!
 5. A regisztráció elküldésével és/vagy a rajtszám átvételével a résztvevő kijelenti, hogy az eseményre edzéssekkel készült, a táv teljesítésére alkalmas egészségügyi állapotban van, szív- és érrendszeri megbetegedésben nem szenved. Azoknak, akik nem rendelkeznek sportolói versenyengedéllyel, ajánljuk, hogy a rendezvény előtt sportorvossal vizsgáltassák meg, hogy egészségi állapotuk megfelel-e egy kerékpáros futamon/túrán való részvételhez.
 6. Az eseményen minden résztvevő saját felelősségére vesz részt. Az eseménnyel összefüggő bármilyen egészségügyi károsodásért illetve balesetért, anyagi kárért, a rendező felelősséget nem vállal, kártérítésre nem kötelezhető.
 7. A futamon fejvédő használta minden kategóriában kötelező. A résztvevők – saját és mások testi épségének védelme érdekében – indulás előtt kötelesek ellenőrizni, hogy kerékpárjuk, sportfelszerelésük alkalmas-e az adott táv teljesítésére. A szervezők jogosultak arra, hogy a nem megfelelő felszereléssel indulókat kizárják az eseményből.
 8. A regisztráció elküldésével és/vagy a rajtszám átvételével a résztvevő hozzájárul, hogy az eseményen készült film-, és képanyagokban valamint azok reklámcélú felhasználásban szerepelhet (szervező szóróanyagain, honlapján, belső kommunikációiban kerül felhasználásra az adott eseményről való tájékoztatás céljából), és ezért ellenszolgáltatást nem kér.
 9. A résztvevők különösen ügyelnek a természet rendjére és tisztaságára. A frissítőpontokon kívül történő szemetelés a futamból/túrából való kizárást vonja magával!
 10. A futamon helyezést elért résztvevők díjukat kizárólag az eredményhirdetésen vehetik át. A díjak utólagos átvételére nincs mód.
 11. Az esőnap nélkül meghirdetett rendezvények rossz időjárási körülmények között is megtartásra kerülnek.
 12. kerékpár maratón szervezőifenntartják a jogot a futam/túra kiírások módosítására. Az esetleges módosításokról a Nagygéresi önkormányzat hivatalos honlapján, a www.velkyhores.skoldalon adunk tájékoztatást.
 13. 18 évnél fiatalabbak csak szülői (sportegyesület tagjaként edzői, oktatási intézmény diákjaként ) pedagógusi engedéllyel nevezhetnek. Szülői felelősségvállalási nyilatkozatot a regisztrációt követően, az esemény előtt a rajtszám átvételnél lehet felmutatni. Az online nevezés elküldésével a résztvevő elismeri, hogy a nyilatkozat kötelező jellegét tudomásul vette, elfogadta.
 14. Jelen Szabályok kihelyezésre kerülnek a helyszínen, és a rajtszám átvételével a résztvevő azokat el is fogadja. A Versenyszabályok továbbá megtekinthetők a www.velkyhores.skoldalán.

 Szervezés

Az kerékpár maratón szervezéséért és lebonyolításáért a Szervezők felelősséget vállalnak. Minden szükséges intézkedést megtesznek, hogy biztosítsák a szabályok betartását és a futam biztonságos lebonyolítását minden résztvevő számára. A futamon a szabályok betartását a Versenybíróság közreműködésével a Versenybíróság elnöke ellenőrzi. Minden futamon résztvevőnek, a hivatalos személyeknek, valamint a meghívott vendégeknek be kell tartaniuk a szervezők utasításait! A kerékpár maratón szervezői biztosítják az egészségügyi ellátást a futam idejére egy felszerelt egészségügyi egységgel. A szervezők a kerékpár maratón a résztvevők számára a hosszú távon 1 ponton frissítőt biztosítanak.<< vissza a bloghoz

Fel↑