fejléckép

Poslanci

Poslanci obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo

Starosta obce:

PaedDr. Zoltán Pál

Zástupca starostu:

 

 

 

Poslanci

Milan Tekeľ

Alica Ficzeriová,  MUDr.

Valéria Pálová, PaedDr.

 

Peter Tavarszky   DIS

 

Tibor Dorgai

 

Ladislav Főző

 

Kristián Káša

 

Štefan Brezina

Zoltán Csizmadia, Bc.Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä mu je vyhradené:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať účet
 • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky s rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
 • vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov
 • uznášať sa na nariadeniach
 • určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu obce a hlavného kontrolóra
 • schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok, pracovný poriadok, organizačný poriadok a pod. )
 • zakladať, zriaďovať a kontrolovať obecné podniky a rozpočtové a príspevkové organizácie a vymenúvať ich vedúcich (riaditeľov)
 • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu
 • zriaďovať orgány potrebné pre samosprávu obce a určovať náplň ich práce, m) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny


Hlavný kontrolór obce Veľký Horeš

Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,16c) kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností16d) a petícií,16e)kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.16f)

(2)

Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha:

 1. a) obecný úrad,
 2. b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
 3. c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
 4. d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu10)v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

(3)

Kontrolná činnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje obec v správnom konaní podľa § 27.

 

Úlohy hlavného kontrolóra:

(1) Hlavný kontrolór

 1. a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení 18d,
 2. b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
 3. c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
 4. d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 5. e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
 6. f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
 7. g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,16g)
 8. h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
 9. i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

(2) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

(3) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.

(4) Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.

 

Vykonáva kontrolu:

- nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,

- účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,

- príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,

- správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií,

- hospodárenia s finančnými prostriedkami,

- plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce,

- dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce,

- vykonáva kontrolu hospodárenia škôl s finančnými a materiálnymi prostriedkami a s majetkom

 

Preveruje:

- ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založila plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu,

- tvorbu a čerpanie rozpočtu obce,

- opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci

 

Vypracúva odborné stanoviská:

- k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve,

- možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky,

- pri vykonávaní činností uvedených v odst. 4 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom,

- vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce a pracovníkov obce s výnimkou pracovníkov obecnej polície a obecného požiarneho zboru. Vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov,

- je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení. Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu,

- zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným

 

Podrobnejšiu úpravu rozsahu činnosti hlavného kontrolóra určujú Zásady kontrolnej činnosti schválené obecným zastupiteľstvom.

Hlavným kontrolórom obce Veľký Horeš je:
E-mailová adresa na kontrolóra obce:
Tel. číslo na kontrolóra obce:

 Sikeres regisztráció

A jelszavadat e-mailben kapod meg,
kérlek ellenőrizd a postaládádat!
Az e-mail címedet már korábban regisztráltuk!

Az új jelszavadat e-mailben kapod meg,
kérlek ellenőrizd a postaládádat!
Próbáld később

5 percen belül egy IP címről csak egy regisztrációt fogadunk el. Kérlek próbáld újra később!
Próbáld később

5 percen belül egy IP címről csak egy regisztrációt fogadunk el. Kérlek próbáld újra később!
Hibás ellenőrző kód

Hibás ellenőrző kódot adtál meg, az űrlap elküldése nem sikerült.
Üres e-mail cím...

Kérlek add meg az e-mail címedet,
és próbálkozz újra!
Hibás adatok

Kérlek add meg a helyes e-mail címet
és jelszót, majd próbálkozz újra!
Hibás e-mail cím

A megadott email címmel
nincs regisztrált felhasználónk.
Sikeres módosítás

A személyes adataidat sikeresen módosítottad,
az új adatokat elmentettük.
Hibás e-mail cím

A megadott e-mail cím már foglalt.
Kérlek adj meg egy másik e-mail címet!
Hibás e-mail cím

A megadott e-mail cím formátuma hibás,
kérlek javítsd ki!
Valamit elfelejtettél?

A regisztráció feltétele, hogy elolvasod és elfogadod
az ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót.

Fel↑