fejléckép

Hivatal

Matričný úrad

 

Zákon NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov upravuje vedenie matrík a s tým súvisiace práva a povinnosti fyzických osôb a úloh orgánov verejnej moci.


KONTAKT

Mgr. Timea Sallaiová – matrikárka

Tel: 0918240670

Email: obecvh@mail.com

 

 

Stránkové dní/úradné hodiny

 

  Stránkové dní:

  Úradné hodiny

 Pondelok

 9,00-12,00

 Utorok

 9,00-12,00

 Streda

 9,00-12,00

 Štvrtok

 9,00-12,00

 Piatok

 Nestránkový deň

 

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.

Do matriky sa zapisujú údaje o narodení, uzavretí manželstva ,  úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie,  alebo overenie osobného stavu, najmä údaje o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode manželstva (ďalej len “matričné udalosti”). Predmetom zápisu do nej sú matričné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky a v cudzine, ak ide o štátneho občana Slovenskej republiky.  Matriku vedie obec ako výkon štátnej správy. Obec zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku vedenia matrík  od 1.1.2002

Do matričného obvodu Veľký Horeš patria obce: Malý Horeš, Veľký Horeš, Strážne

Matričné udalosti ktoré nastanú na území týchto obcí sa vybavujú a zapisujú na matričnom úrade vo Veľkom Horeši

Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí.

 Kniha narodení a kniha úmrtí sa vedie osobitne pre každú obec; kniha manželstiev sa vedie ako jediná. Matrika je verejná listina. Verejnými listinami sú : rodný list, sobášny list a úmrtný list (ďalej len “úradný výpis”), potvrdenia vyhotovené o údajoch zapísaných v matrike a doslovné výpisy z matrík.

Hlavné činnosti matričného úradu

 • Zápis novorodenca – vydanie rodného listu pri narodení dieťaťa
 • Podanie žiadosti o uzavretie manželstva, uzavretie manželstva – vydanie sobášneho listu
 • Vybavovanie úmrtia občanov – vydanie úmrtného listu, žiadosti o príspevok na pohreb
 • Zápisy do osobitnej matriky
 • Vydávanie výpisov z matriky  

 

 • Matrika narodenia:

Na vybavovanie dokladov novonarodeného dieťaťa z manželstva  je potrebné predložiť:

- platné občianske preukazy  oboch rodičov ,

- sobášny list

 

Určenie otcovstva:

Ak rodičia nie sú zosobášení , môžu pred alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením . Je potrená prítomnosť oboch plnoletých rodičov.

 

Prvé vydanie rodného listu : bez poplatku

 

 • Matrika uzavretia manželstva:

Uzavretie manželstva cirkevnou formou

Žiadosti o uzavretie manželstva vykonávané ako  cirkevný obrad  sa podávajú na matričnom úrade príslušnom podľa sídla  kostola, alebo náboženskej spoločnosti, kde bude sobáš uzavretý. Orgán cirkvi, pred ktorou sa manželstvo uzavrelo, je povinný doručiť Zápisnicu o uzavretí manželstva do troch pracovných dní matričnému úradu, ktorý vykoná zápis do knihy manželstiev a vydá sobášny list.

  a)uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi SR,

 

      Žiadosť o uzavretie manželstva je možné vyzdvihnúť v kancelárii matričného úradu Veľký  Horeš .

     -    
K  žiadosti sa predkladajú:

 

 • slobodní:     platné občianske preukazy

                           vlastné rodné listy

 • rozvedení:   vlastné rodné listy

                           platné občianske preukazy

                           právoplatné súdne rozhodnutie o rozvode skoršieho manželstva

 • ovdovelí:      vlastné rodné listy , platné občianske preukazy , úmrtný list

manžela/ky/ , alebo právoplatné rozhodnutie o vyhlásení manžela/ky/ za mŕtvého

 

 • maloleté osoby : /od 16 do 18 rokov predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo

 

              Vyššie uvedené doklady predkladá štátny občan SR príslušnému matričnému úradu najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva

 
    
b) uzavretie manželstva štátni občania SR s trvalým pobytom mimo matričného obvodu

      - všetky náležitosti ako pri predchádzajúcom prípade predkladajú snúbenci matričnému úradu podľa trvalého pobytu jedného z nich. Tento matričný úrad vykoná kontrolu údajov a vystaví povolenie na uzavretie manželstva pred iným  ako príslušným matričným úradom - je to tzv. delegovanie sobáša,

 
    
c) uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom

      
         Cudzí štátni občan  predloží:

 •   platný cestovný doklad,
 •   rodný list,
 •   ak je rozvedený právoplatný rozsudok o rozvode ,      
 • ak je ovdovelý úmrtný list manželského partnera,
 • potvrdenie o osobnom stave,
 • doklad o pobyte,

      Listiny musia byť úradne preložené do slovenského jazyka / okrem  dokladov v češtine/

 

          Štátny občan SR predloží  všetky doklady uvedené v bode „a“

 

 • Ak  medzinárodná zmluva vyžaduje vyššie overenia dokladov, musia mať  všetky doklady príslušné overenia / Apostille, superlegalizáciu /. Všetky doklady musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka na území SR. / okrem českých dokladov /.  Ak snúbenec – cudzinec neovláda slovenský jazyk , je potrebný pri uzavretí manželstva tlmočník. 
 • Uvedené doklady nesmú byť staršie ako 6 mesiacov
 • Pri príprave uzavretia manželstva s cudzím   štátnym občanom na území SR odporúčame priebežne spolupracovať s matričným úradom

 

 • Za uzavretie manželstva s cudzincom je správny poplatok vo výške 66.-€

 

Vyššie uvedené doklady  sú snúbenci povinní predložiť  príslušnému matričnému úradu najmenej  14  dní pred uzavretím manželstva.

 
       d) Uzavretie manželstva občana SR v zahraničí.

Od účinnosti zákona č 14/2006 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 154/1994 Z.z. o matrikách t.j. od 1.2.2006 Slovenská republika nevydáva Osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva .Štátny občan SR , ktorý chce uzavrieť manželstvo v cudzine sa môže obrátiť na matričný úrad podľa miesta svojho trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu v SR. Matričný úrad mu vydá potvrdenie o tejto skutočnosti.

 

Stanovené sobášne dni na Matričnom úrade v o Veľkom Horeši

Štvrtok :  10.00 – 15.30 hod.
Sobota    10 .00 – 17.00 hod.
Sobáše uskutočnené mimo týchto stanovených dní podliehajú správnemu poplatku vo výške 20 eur podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Miestom pre vykonávanie sobášnych obradov uzavretia manželstva je určená sobášna miestnosť nachádzajúca sa v budove Obecného úradu vo Veľkom Horeši / 1 poschodie/.

Prvé vydanie sobášneho listu :  bez poplatku.

 

 • Matrika úmrtia:

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na príslušný matričný  úrad , v ktorého obvode občan zomrel.

Matričný úrad vystaví  úmrtný list, a žiadosť o príspevok na pohreb.

Na vybavenie dokladov je potrebné predložiť  matričnému úradu:

 • Občiansky preukaz zomrelého
 • List o prehliadke mŕtveho -  v 4 vyhotoveniach z toho 2 originály
 • Občiansky preukaz vybavovateľa pohrebu

 

Matričný úrad vydá úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb.

Prvé vydanie úmrtného listu:  bez poplatku  

 

 • Zápisy do osobitnej matriky:

 

/ ak narodenie , uzavretie manželstva, úmrtie  nastalo v cudzine – matričné udalosti vzniknuté v cudzine/

 

Matričné udalosti  / narodenie, uzavretie manželstva, úmrtie/ štátnych občanov SR , ktoré nastali v cudzine  sa zapisujú do osobitnej matriky ,

Osobitná matrika je zriadená v Bratislave pri Ministerstve vnútra.

Zápisy do osobitnej matriky sa vykonáva prostredníctvom matričných úradov podľa trvalého pobytu žiadateľa.

 

Doklady  potrebné k vykonaniu zápisy do osobitnej matriky:

 

 • Zápis o narodení:

 

 • Cudzozemský rodný list / v prípade vyššie overený podľa medzinárodných zmlúv /Apostille ,superlegalizácia/–  preložený do slovenského  jazyka na území SR  súdnym prekladateľom
 • Doklad o štátnom občianstve SR  / občiansky preukaz alebo cestovný pas rodiča – vydaný pred dátumom narodenia dieťaťa
 • Sobášny list rodičov
 • Ak je matka rozvedená , sobášny list spolu s právoplatným rozsudkom o rozvode
 • Ak je matka vdovou , sobášny list spolu s úmrtným listom
 • Ak rodičia dieťaťa nie sú manželia- súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva

 

Správny poplatok : 10.- €  v hotovosti

 

 • Zápis o uzavretí manželstva

 

 • Cudzozemský sobášny list / v prípade vyššie overený podľa medzinárodných zmlúv /Apostille, superlegalizácia/–  preložený do slovenského jazyka  -súdnym prekladateľom  na území SR 
 • Doklad o štátnom občianstve SR / občiansky preukaz, osvedčenie o ŠO, listina o udelení ŠO, cestovný pas/
 • Rodný list žiadateľa
 • Ak štátny občan SR uzatváral manželstvo ako rozvedený -právoplatný rozsudok o rozvode
 • Ak štátny občan SR uzatváral manželstvo ako vdovec/ vdova – úmrtný list manžela/ky

 

Správny poplatok : 10.- €  v hotovosti

 

 • Zápis o úmrtí

 

 • Cudzozemský úmrtný list  / v prípade vyššie overený podľa medzinárodných zmlúv /Apostille ,superlegalizácia/–  preložený do slovenského jazyka  -súdnym prekladateľom  na území SR 
 • Doklad o štátnom občianstve SR / občiansky preukaz, osvedčenie o ŠO, listina o udelní ŠO, cestovný pas

 

Správny poplatok : 10.- €  v hotovosti

 

 • Vydávanie výpisov z matriky

 

Matričný úrad vyhotoví  úradný výpis  / rodný list, sobášny list, úmrtný list /

 • Osobe ,ktorej sa zápis týka, resp. blízki rodinný príbuzní / §18 zákona NR SR 154/1994 Z.z. o matrikách
 • Rodinný príslušník musí vedieť dátum narodenia ,sobáša alebo úmrtia ,ktorého sa zápis týka

a taktiež vedieť preukázať príbuzenský pomer

 • správny poplatok za vystavenie výpisu: 5.-€

 

Potrebné doklady k žiadosti o výpis z matriky :

- Platný občiansky preukaz žiadateľa, príp. cestovný pas , alebo potvrdenie o občianskom preukaze  z OR PZ  

 

Matričný úrad vydá  výpisy z matriky   na počkanie.

Môže vydať aj doklady, ak matričná udalosť nie je zapísaná vo Veľkom Horeši , prostredníctvom elektronickej matriky CISMA ,  takýto doklad nemusí byť vydaný na počkanie.

Poplatok za vydanie matričného dokladu: 5,- € v hotovosti

 Sikeres regisztráció

A jelszavadat e-mailben kapod meg,
kérlek ellenőrizd a postaládádat!
Az e-mail címedet már korábban regisztráltuk!

Az új jelszavadat e-mailben kapod meg,
kérlek ellenőrizd a postaládádat!
Próbáld később

5 percen belül egy IP címről csak egy regisztrációt fogadunk el. Kérlek próbáld újra később!
Próbáld később

5 percen belül egy IP címről csak egy regisztrációt fogadunk el. Kérlek próbáld újra később!
Hibás ellenőrző kód

Hibás ellenőrző kódot adtál meg, az űrlap elküldése nem sikerült.
Üres e-mail cím...

Kérlek add meg az e-mail címedet,
és próbálkozz újra!
Hibás adatok

Kérlek add meg a helyes e-mail címet
és jelszót, majd próbálkozz újra!
Hibás e-mail cím

A megadott email címmel
nincs regisztrált felhasználónk.
Sikeres módosítás

A személyes adataidat sikeresen módosítottad,
az új adatokat elmentettük.
Hibás e-mail cím

A megadott e-mail cím már foglalt.
Kérlek adj meg egy másik e-mail címet!
Hibás e-mail cím

A megadott e-mail cím formátuma hibás,
kérlek javítsd ki!
Valamit elfelejtettél?

A regisztráció feltétele, hogy elolvasod és elfogadod
az ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót.

Fel↑